Styrelse

Styrelsen i Axfood ska enligt bolagsordningen bestå av:

 • lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med högst två suppleanter valda av årsstämman.
 • en väl sammanvägd mix av de kompetenser som är viktiga för att styra Axfoods strategiska arbete på ett ansvarsfullt och framgångsrikt sätt. Exempel på sådana kompetenser inkluderar:
  • kunskap om detaljhandel
  • bolagsstyrning
  • efterlevnad av regler och bestämmelser
  • finansiering och finansiell analys
  • ersättningsfrågor
  • tidigare styrelseerfarenhet.

Sedan årsstämman 2016 består Axfoods styrelse av sex stämmovalda ledamöter som var och en innehar för Axfood viktiga kompetenser och vars erfarenheter väl täcker dessa områden. Tre ledamöter och tre suppleanter är utsedda av de anställda. För styrelsens sammansättning se separat flik. Axfoods verkställande direktör Anders Strålman är inte ledamot i styrelsen, men deltar på styrelsemötena som föredragande. Axfoods ekonomi- och finansdirektör Karin Hygrell-Jonsson är styrelsens sekreterare.

FÖRÄNDRINGAR I STYRELSEN UNDER 2016
Inför årsstämman 2016 avböjde ordföranden Fredrik Persson, Peggy Bruzelius och Odd Reitan omval. I enlighet med valberedningens förslag valdes som följd av detta Fabian Bengtsson och Mia Brunell Livfors till nya styrelseledamöter.

Fabian Bengtsson är född 1972 och har studerat ekonomi vid Lunds universitet. Fabian Bengtsson har lång erfarenhet av detaljhandel och digital handel genom SIBA-koncernen där han var verkställande direktör mellan åren 2001 och 2014 samt ordförande för NetOnNet AB mellan åren 2012 och 2015. Dessförinnan har Fabian Bengtsson haft flertalet ledande befattningar inom SIBA-koncernen och varit ledamot/ordförande i CE-Konsumentelektronikbranschen AB. Fabian Bengtsson är för närvarande styrelseledamot i NetOnNet Group Aktiebolag, Waldir Aktiebolag och Aktiebolaget Remvassen.

Mia Brunell Livfors är född 1965 och har studerat ekonomi vid Stockholms universitet. Mia Brunell Livfors är verkställande direktör för Axel Johnson Aktiebolag och adjungerad i Axfoods styrelse. Tidigare var Mia Brunell Livfors verkställande direktör för Investment AB Kinnevik och har mångårig erfarenhet från styrelsearbete i börsnoterade svenska företag. Mia Brunell Livfors är för närvarande styrelseordförande i Axstores AB samt styrelseledamot i Martin & Servera Aktiebolag, Axel Johnson International Aktiebolag, Stena Aktiebolag och Efva Attling Stockholm Aktiebolag.

På det konstituerande styrelsemötet den 17 mars 2016 valdes Lars Olofsson till styrelsens vice ordförande.

BEROENDESTÄLLNING
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en majoritet av de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Oberoende i förhållande till Axfood och Axfoods ledning
Axfoods styrelse har bedömts uppfylla kraven på oberoende då samtliga stämmovalda ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till Axfoods större aktieägare
Två av ledamöterna, Fabian Bengtsson och Ann Carlsson, har även bedömts uppfylla kravet på oberoende i förhållande till större aktieägare.

Fyra styrelseledamöter har bedömts som icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Mia Brunell Livfors är vd och koncernchef för Axfoods största ägare, Axel Johnson AB, och har inte bedömts som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Antonia Ax:son Johnson, Caroline Berg och Lars Olofsson, som är styrelseledamot, styrelseordförande respektive styrelseledamot i Axel Johnson AB, har inte bedömts som oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

STYRELSENS ARBETE
Varje år fastställer styrelsen en skriftlig arbetsordning som reglerar:

 • styrelsens ansvar
 • styrelsens och ledamöternas inbördes arbetsfördelning
 • beslutsordningen inom styrelsen
 • sammanträdesplanen
 • kallelser till styrelsemötena
 • dagordning och protokoll för styrelsemötena
 • styrelsens arbete med redovisnings- och revisionsfrågor
 • hur styrelsen ska erhålla information och dokumentation som underlag för dess arbete och för att kunna fatta väl underbyggda beslut.

Axfoods styrelse håller ett konstituerande möte direkt efter årsstämman. Därefter ska styrelsen hålla minst fyra styrelsemöten per kalenderår. Vid varje ordinarie styrelsemöte följs den dagordning som fastställts i styrelsens arbetsordning. Denna dagordning innehåller:

 • rapport från vd
 • ekonomirapporter
 • investeringar
 • strategiska frågor.

Inför styrelsemötena erhåller ledamöterna skriftligt material beträffande de frågor som ska behandlas vid mötena. Styrelsen har valt att utse ett ersättningsutskott inom sig för djupare beredning av ersättningsfrågor. Styrelsen verkar i sin helhet som revisionsutskott.

För styrelsens arbete 2015 se Bolagsstyrningsrapport 2015

Senast uppdaterat: 2016-04-01 12:35